Kancelaria Adwokacka
adwokat Maciej Michalski

 
Zakres usług
Untitled-1

Prawo cywilne:

 • własność, ochrona własności , współwłasność, zniesienie współwłasności, zasiedzenie,
 • prawa rzeczowe ograniczone,
 • zobowiązania, umowy, przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: doradztwo, analiza, badanie pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym,
 • reprezentacja i doradztwo w sprawach wieczystoksięgowych: badanie stanu prawnego nieruchomości, sporządzanie wniosków wieczystoksięgowych,
 • prawo spadkowe: nabycie spadku, dział spadku,
 • roszczenia odszkodowawcze: z umów ubezpieczenia, w tym też OC i AC, z tytułu czynów niedozwolonych,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • najem lokali,
 • roszczenia wynikające z umów sprzedaży: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, ochrony konsumentów, związanych z niedozwolonymi klauzulami umownymi,
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych: w tym umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług.

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria oferuje w szczególności reprezentację w sprawach:

 • o rozwód lub separację,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o alimenty,
 • opiekuńcze: ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • o ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne:

W zakresie obsługi spraw z zakresu prawa karnego Kancelaria oferuje reprezentację w charakterze:

 • obrońcy,
 • pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz oskarżyciela posiłkowego na etapie postepowania sądowego,
 • powoda cywilnego.

Kancelaria reprezentuje klientów w w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym

Prawo pracy:

W zakresie obsługi spraw z dziedziny prawa pracy, Kancelaria oferuje reprezentację i doradztwo w sprawach:

 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
 • o przywrócenie do pracy,
 • o zapłatę za zaległe nadgodziny,
 • wynikające z wypadków przy pracy,
 • związane ze sporami zbiorowymi.

Prawo gospodarcze:

 • kompleksowe doradztwo prawne począwszy od rozpoczęcia działalności, w tym: badania spółek (audyt prawny) , stwierdzanie nieważności uchwał, prowadzenie spraw korporacyjnych, przygotowywanie projektów uchwał łączenie, podział, przekształcanie spółek, tworzenie spółek, rejestracja spółek, zmiany w KRS,
 • umowy cywilnoprawne związane z działalnością spółek, reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami oraz urzędami w sprawach gospodarczych,
 • windykacja należności, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego, negocjacje z dłużnikiem w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego.

Sprawy administracyjne:

Kancelaria oferuje reprezentację w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami administracyjnymi, udzielanie porad prawnych.